ปี ค.ศ. 1951-1955 ดั๊กแฮมส์ได้ผลิตน้ำมันมัลติเกรดหรือน้ำมันเกรด รวมออกจำหน่ายเป็นบริษัทแรกในยุโรป โดยใช้ชื่อว่า Q5500 เพราะ รถยนต์ในยุคนั้นยังประสบปัญหาในเรื่องอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละ ฤดูทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต่อมา ในปี ค.ศ. 1956 ดั๊กแฮมส์จึงได้คิดค้น น้ำมันเครื่องนวัตกรรม ใหม่ Q 20W/50 MOTOR OIL และผลิตออกจำหน่ายเป็นรายแรก ของโลก ซึ่งถือเป็น การปฏิวัติอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นครั้งสำคัญ ตั้ง แต่นั้นมาน้ำมันเครื่องเกรดรวมหรือน้ำมันมัลติเกรดก็ได้รับการยอมรับ และนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
1899 - 1930 - 1951 - 1956 - 1982 - 1996